top of page

Ambrosia

Performance

Brain-Teaser

Date

Location

16.02. 2024.

@ 8:30 p.m.

@Manifesto

*English below

Mozgalica: Ambrosia u Manifestu 

Galerija savremenih umjetnosti Manifesto najavljuje performans grupe Ambrosia pod nazivom “Mozgalica”. Performans će se održati u petak, 16. februara s početkom u 20:30 sata. Ulaz je besplatan. 

 

Riječ mozgalica, jednostavne etimologije i gotovo uvijek trivijalne upotrebe, postala je oznakom za igrice, pitanja i zagonetke koje iziskuju nešto više moždanog napora nego što je uobičajeno. 

Grupa Ambrosia će u Galeriji Manifesto publici servirati jedan termodinamički umjetnički proces kao mozgalicu, ostavljajući sisteme značenja i mišljenja otvorenima za intervenciju. Kombinirajući upotrebu tijela, participaciju publike, kvadrofoniju i objektnu umjetnost, uspostavlja privremeni i paralelni prostorno-vremenski kontinuum, u kojem naizgled divergentna značenja nadražuju specifične dijelove korteksa.

 

O grupi Ambrosia 

 

Djelujući u području (kontra?!)kulturalne produkcije, u umjetnosti i humanističkim naukama prevashodno, AMBROSIA je realizirala preko 150 vlastitih umjetničkih, interdisciplinarnih i multimedijalnih „projekata“ – art performansa, koncerata, teatarskih predstava, izložbi, predavanja, koncerata, radio-emisija, organizirala nekoliko međunarodnih festivala i konferencija, te izdala nekoliko tekstualnih i audio publikacija. 

Svoje djelovanje i kreacije Ambrosia je realizirala u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Italiji, Holandiji, Češkoj, Austriji i Mađarskoj, Norveškoj i Njemačkoj. 

U svom kreativnom radu AMBROSIA kontekstualizira prevazilaženje granica, smješta se s onu stranu bilo kakvih prošlih ili sadašnjih ideologija, bježi od „izama“, depersonalizira Autora, bježi od pouke ili rezultata (outcomes) vlastitih aktivnosti; AMBROSIA istražuje i igra se sa značenjima i konačno u sferi svakovrsne produkcije AMBROSIA je bricolage. 

 

____________________________________

 

Brain-teaser: Ambrosia in Manifesto

 

Gallery of Contemporary Arts Manifesto proudly announces a performance by the Ambrosia group titled "Brain-Teaser." The performance will take place on Friday, February 16, starting at 8:30 pm. Entrance is free.

 

With its simple etymology and almost always trivial usage, the word brain-teaser has become a signifier for games, questions, and puzzles, requiring more brain effort than usual.

In the Manifesto Gallery, Ambrosia will serve the audience a thermodynamic artistic process as a brain teaser, leaving systems of meaning and thought open for intervention. Combining the use of the body, audience participation, quadrophony, and artistic objects, Ambrosia will establish a temporary and parallel space-time continuum in which seemingly divergent meanings stimulate specific parts of the cortex.

 

About Ambrosia 

 

Acting in the field of (counter?!)cultural production, primarily in the arts and humanities, AMBROSIA has realized over 150 of its own artistic, interdisciplinary, and multimedia "projects" - art performances, concerts, theater plays, exhibitions, lectures, concerts, radio broadcasts, organized several international festivals and conferences, and published several text and audio publications.

Ambrosia has realized its activities and creations in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia, Serbia, Montenegro, Italy, the Netherlands, the Czech Republic, Austria and Hungary, Norway and Germany.

In its creative work, AMBROSIA contextualizes overcoming borders, places itself beyond any past or present ideologies, runs away from "isms," depersonalizes the Author, runs away from lessons or outcomes of its own activities; AMBROSIA explores and plays with meanings, and finally, in the sphere of all kinds of production AMBROSIA is bricolage.

bottom of page